Obchodní podmínky

 

objednávka zboží nemusí být přímo přes tyto stránky, ale stačí zaslat poptávku na email, nebo telefonicky


Obchodní podmínky

I.
Všeobecná ustanovení
1.1.
Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.2.
Dojde-li k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel“), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami.
1.3.
Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
1.4.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22. září 2010. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
II.
Předmět smlouvy
2.1.
Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
2.2.
Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách www.brasco.cz.
2.3.
Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky www.brasco.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
2.4.
Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
2.5.
Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
2.6.
Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách www.brasco.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobce a dodavatele zboží Brasco steel s.r.o.. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.
III.
Objednávka zboží
3.1.
Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
3.2.
Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
3.3.
Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:
  • a) Prostřednictvím emailu info@brasco.cz nebo brasco@brasco.cz.
  • b) Telefonicky na tel: 731 548 464, v pracovní dny od 8:00 – 11:00, 12:00 - 16:00.
3.4.
Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.
3.5.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, když obsahuje tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
3.6.
V případe dlouhodobé nedostupnosti objednaného zboží prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce či případně i telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.
 
 
3.7.
Dojde-li k objednání zboží k osobnímu odběru, tak potvrzením objednávky nedochází k uzavření kupní smlouvy, ale pouze k rezervaci zboží.
IV.
Místo plnění
4.1.
Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
4.2.
Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.
V.
Cena a platba
5.1.
Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách www.brasco.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „bez DPH“.
5.2.
K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.
5.3.
Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:
  • a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)
  • b) platbou v hotovosti při osobním odběru
  • c) platbou na účet prodávajícího předem
5.4.
Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5.5.
Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací list a záruční list.
5.6.
Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách www.brasco.cz označeny jako „akční“, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.
VI.
Dodací lhůta
6.1.
V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat – předat dopravci bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat dle aktuální dostupnosti, která bude kupujícímu neprodleně oznámena.
6.2.
Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu odběru.
6.3.
V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 10 (deset) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.
VII.
Dopravní podmínky a cena za dopravu
7.1.
Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:
  • a) dopravcem dle aktuálních cen přepravy, které prodávající poskytne kupujícímu.  
  • b) osobním odběrem zboží – bez poplatku
7.2.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost, počet a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.
VIII.
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
8.1.
Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
8.2.
Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
IX.
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace
9.1.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.
9.2.
Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je zboží neporušené a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@brasco.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.
 
 
9.3.
Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují.
9.4.
Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně na adresu sídla prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.
9.5.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 731 548 464, a to v pracovní dny 8:00 – 11:00, 12:00 - 16:00 hod nebo na info@brasco.cz , brasco@brasco.cz
9.6.
Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
9.7.
Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.
X.
Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost
10.1.
Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách www.brasco.cz. Informace o zboží uvedené na webových www.brasco.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
10.2.
Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.brasco.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
10.3.
Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách www.brasco.cz mohou být registrovanými obchodními známkami a požívají příslušné právní ochrany.


Novinky

 

sklápěcí korby S1 a S3


náhled barev RAL zde...
(pouze ilustrační)

Akce

SKLADEM
Abroll 8,4m3
výška háku 1570mm
vnitřní rozměry
5000x2400x700mm
5/3mm, háčky,
vrata, cena
59.900,-+DPH
zatím bez povrchové
úpravy, barvu dle
zadání

ilustrační obrázek
 

Kontejnery skladem

 SKLADEM
Abroll 8,4m3
výška háku 1570mm
vnitřní rozměry
5000x2400x700mm
5/3mm, háčky,
vrata, cena
59.900,-+DPH
zatím bez povrchové
úpravy, barvu dle
zadání


Menu produkty


Kontakt

tel.: 731 548 464
info@brasco.cz